Staten mot små privata kraftverk

KD kräver svar av regeringen

Varför respekterar inte myndigheter folkviljan?

Hetsjakten på småskalig vattenkraft fortsätter. Statliga myndigheter agerar taktiskt och respekterar inte demokratiskt fattade beslut. Det hävdar Kjell-Arne Ottosson (KD), som krävde svar av regeringen varför man inte gör något åt problemet.

Jakten på små privatägda vattenkraftverk fortsätter. Trots flera beslut i riksdag och regering om att den ska få vara kvar. Statliga myndigheter har agerat taktiskt för att runda den nya lagen, och processerna med krav på utrivning fortsätter därför i våra domstolar, nästan som om ingenting hänt.
Nyligen beslutade Mark- och miljödomstolen i Vänersborg att inte ge två små kraftverk i Årjäng tillstånd. Statliga tjänstemän som deltog i processen, agerade i samverkan med aktivister som är motståndare till vattenkraft, och pläderade för utrivning.
En som reagerat på detta är riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson (KD), från Värmland, som på torsdagens frågestund i riksdagen ställde frågan till miljöminister Isabella Lövin, varför regeringen inte agerar för att demokratiskt fattade beslut respekteras av våra myndigheter.

Driver utrivning
– Med anledning av att jag nyligen ställt en fråga till miljöministern om häxjakten på den småskaliga vattenkraften, så vill jag följa upp den frågan, säger Kjell-Arne Ottosson.
– Nu utnyttjar statliga tjänstemän, ofta med egna agendor som det verkar, möjligheten att driva utrivning av dammar, enligt den gamla lagstiftningen, men som nyprövning.
– Det visar att man inte respekterar demokratiskt fattade beslut.
– Agerandet är särskilt anmärkningsvärt eftersom en del länsstyrelser skyndade sig att utfärda förelägganden innan den nya lagen trädde i kraft, med det uppenbara syftet att kunna agera tvärt emot den nya lagen.
– Dessutom, enligt ministerns svar på min fråga, så ska vi använda oss av alla möjligheter till undantag. Men det görs inte.
– Så jag vill fråga miljöministern, varför agerar inte regeringen för att säkerställa att demokratiskt fattade beslut får genomslag hos våra statliga myndigheter?

”Beslut ska genomföras”
Miljöminister Isabella Lövin svarade att myndigheterna självklart ska följa demokratiskt fattade beslut. Men betonade också att myndigheterna är självständiga.
Men precis som flera ministrar före henne, skyllde hon det som nu drabbar de små privatägda kraftverken på EU. Detta trots att EU-kommissionen flera gånger klargjort att man inte kräver att Sverige river kraftverk och dammar för att nå målen i vattendirektivet.
– Det är ju självklart så att de beslut som tagits i demokratisk ordning, och som vi är överens om, ska ju genomföras, och dom uppdragen finns ju till våra myndigheter, säger Isabella Lövin.
– Där behöver man vara medveten om att det finns ett självständigt ansvar hos myndigheterna, och där finns också mekanismer för att följa upp på olika sätt i samhället, och det utförs också.
– När det handlar om den småskaliga vattenkraften där har det varit ett långsiktigt arbete för att komma fram med en plan hur vi ska implementera EUs vattendirektiv i Sverige, och det här gäller ju för alla EUs länder, att vi ska ha en god miljöstatus för våra vatten, och det är det arbete som nu äntligen har satts igång.
KOMMENTAR
EU-kommissionen har flera gången klargjort att man inte kräver att Sverige ska riva ut små kraftverk eller dammar för att uppnå målen i EUs vattendirektiv. Detta med utrivning av dammar och kraftverk är en tolkning av direktivet som svenska myndigheter själva har gjort.
Göran Åhrén

”Myndigheter
ska självklart följa
demokratiskt fattade beslut”

KD vill värna vattenkraften

Riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson vid ett studiebesök i Bredöl tillsammans med Magnus Jacobsson, båda KD. Foto: G Åhrén
Småskalig vattenkraft:

KD satte press på regeringen

Starka reaktioner på domar om Lianeforsen

Lianeforsen i Årjäng har blivit skriftlig fråga i riksdagen. Kjell-Arne Ottosson (KD) ställde miljöministern mot väggen om vad regeringen gjort för att verkställa riksdagens beslut om småskalig vattenkraft. Och han fick svar.

Många har reagerat på den dom som Vänersborgs tingsrätt, som är mark och miljödomstol, avkunnade rörande två små privatägda vattenkraftverk i Årjäng. Inte bara för den arrogans som präglade motståndarsidans företrädare under själva förhandlingen, utan framför allt för att domstolen följer gamla hjulspår som både riksdag och regering ett flertal gånger tagit avstånd ifrån
En som reagerat starkt på domarna är riksdagsledamoten och kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson från Värmland.
– Jag fick i helgen besked från några lokala dammägare hemma i Årjängs kommun att beslut tagits i mark- och miljödomstolen som går stick i stäv mot riksdagens beslut, skriver Kjell-Arne Ottosson.
– Mark- och miljödomstolen har helt gått på de uppgifter som länsstyrelsen och Kammarkollegiet lagt fram , uppgifter som i sin tur kommer från den jurist på Kammarkollegiet som efter påfunnen jävsrelation med föreningen Älvräddarna avskildes från sin tjänst.
I en skriftlig fråga till miljöminister Isabella Lövin påminner han om riksdagens beslut, särskilt näringsutskottets betänkande (14) om energipolitiken.
– Riksdagen ställde sig bakom ett antal motioner som pekade på att arbetet med att reformera vattenlagstiftningen och vattenförvaltningen måste fortsätta, och att minskat regelkrångel , respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder med rimliga kostnader ska vara vägledande för detta arbete, säger Kjell-Arne Ottosson.
– Utskottet framhöll även att det är angeläget att regeringen ser till att den småskaliga vattenkraften i möjligaste mån säkras och att regelkrångel från myndigheter undanröjs. Vidare ansåg utskottet att de beslut som riksdagen tidigare har fattat om bland annat möjligheter till undantag från EU-reglerna på området nyttjas och får genomslag i praktiken.
– Det gäller inte minst hos berörda myndigheter såsom  Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, vattendelegationerna, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.
Av flera skäl är det viktigt att värna den småskaliga vattenkraften och säkerställa goda villkor för den fortsatta driften, avslutade Kjell-Arne Ottosson sin interpellation.
– Med tanke på den omställning vi är mitt uppe i krävs all el vi kan få. Dessutom kommer den fortsatta häxjakten på den småskaliga vattenkraften att rasera gamla miljöer och habitat som byggts upp under många hundra år.
– Raserandet av gamla vattenkraftverk tvingar fram helt ny vattenföring, och därmed riskerar man en ekologiskt motsatt verkan mot vad som eftersträvas av de som vill riva dammarna.
En annan som reagerat är centerpartisten Rickard Nordin som i en kommentar säger att länsstyrelserna borde göra halt och invänta den nationella plan som regeringen beslutat om. Han sätter fingret på ett av grundproblemen, att flera länsstyrelser skyndade sig att förelägga kraftverksägare innan den nya lagen trädde ikraft, för att kunna fortsätta driva ärenden enligt den gamla lagstiftningen, och med syfte att tvinga ägarna att riva ut.
På direkt fråga vad Rickard Nordin tycker om domstolens beslut att inte ge tillstånd till de två kraftverken i Lianeforsen i Årjäng säger han så här:
– Ja, det kloka hade ju varit om länsstyrelserna hade backat med sina föreläggande och låtit den nya lagen komma på plats.
Göran Åhrén

”Beslut i MMD
går stick i stäv
med riksdagens beslut”

Miljöministerns svar:

Uppföljning viktig för regeringen

Miljöminister Isabella Lövin svarade på Kjell-Arne Ottossons fråga med att räkna upp alla beslut regeringen tagit sedan den 1 januari 2019, när den nya lagen trädde i kraft.
Regeringen har ändrat vattenförvaltningsförordningen och infört en skyldighet för vattenförvaltningen att fullt ut använda alla de möjligheter till undantag som EU-rätten medger och förklarade av vatten som kraftigt modifierade.
Regeringen har också gett Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag att se över sina föreskrifter och vägledningar (enligt ovan).
Miljöministern hänvisar också till beslutet om den nationella planen som togs den 25 juni 2020. Regeringen har också gett i uppdrag åt HaV att se över klassificering och kvalitetskrav, samt miljökvalitetsnormer, så att det blir möjligt för myndigheter och domstolar att följa riksdagens beslut.
Slutligen konstaterade Isabella Lövin att uppföljningen kommer att vara en viktig del i regeringens arbete med att se till så att de beslut riksdagen har tagit också verkställs av myndigheterna och man har gett länsstyrelserna ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder de vidtagit och vilka beslut som fattats och vilka vatten som förklarats som kraftigt modifierade.

Regeringen har
gett HaV i uppdrag
att se över miljökvalitetsnormerna

Klimatbudget utan förankring

Jordbruket är en kolsänka. Västra Götalandsregionen bortser från verkligheten när man skapat regionens klimatbudget, skriver lantbrukare Börje Berndtsson. Han fortsätter debatten med regionen om deras arbete med klimatet, som när det gäller jordbruket, bygger på ett felaktigt sätt att räkna. Man räknar bara utsläpp och har glömt att odlade växter också lagrar kol när de växer. Felräkningen får allvarliga konsekvenser eftersom man vilseleder beslutsfattare ute i i kommunerna. I inlägget kritiserar Börje Berndtsson också kommuner som slutar servera elever mjölk, med hänvisning till miljön.Det är en skandal att en skattefinansierad svensk myndighet tar så extremt dåliga beslut som inte är förankrade i verkligheten”, skriver Börje Berndtsson.

Regionen manipuleras

Klimatbudget saknar förankring i verkligheten

Regionen har blivit manipulerad. Den klimatbudget som regionen arbetar med har ingen anknytning till verkligheten. Regionen har blivit förd bakom ljuset av krafter som enbart ser den negativa påverkan jordbruket har på klimatet. Inte den positiva.
Västra Götalandsregionens miljönämnd har producerat en klimatbudget som i förlängningen sänds till kommunerna i regionen. Den kallas för kommunernas klimatlöften, ”Klimatlöften 2030”.
Klimatlöftena bygger på FNs klimatpanels sätt att räkna, det vill säga att enbart räkna utsläpp, och inte ta med kolinlagringen. IPCCs sätt att räkna som regionens miljönämnd kopierat innebär att man satt punkt innan fotosyntesen. Man har inte räknat med den biologiska processen.
Dessutom räknar IPCC utsläpp utan hänsyn till om källorna är fossila eller biologiska. Fotosyntesen som är förutsättningen för allt liv, fångar lufthavets koldioxid och förvandlar det till ALL fast materia. Gräs träd och buskar djur och människor.
Regionens sätt att räkna innebär att man bortser från verkligheten.

En kolsänka
Verkligheten är att svenskt jordbruk är en kolsänka. Till skillnad från industri och stora städer så lagrar jordbruket mer kol än man släpper ut. Mer jordbruk ger alltså mer kolinlagring, vilket betyder att vi kan dricka mjölk och äta kött utan att påverka klimatet negativt. Ju mer vi odlar, ju fler kor vi har, desto mer kol lagrar vi.
Genom att konsumera livsmedel från svenskt jordbruk reducerar vi dessutom påverkan från långa transporter. Vi har goda förutsättningar för att producera animaliska livsmedel i Sverige, som mjölk, ost och kött. Det är alltså inte negativt för klimatet att äta kött och dricka mjölk. Tvärt om.
Lantbrukets grödor, i form av råg, veten, havre, ärtor och bönor, liksom vall och betande djur, tar upp mycket mer än Sverige släpper ut.
Även skogen är en kolsänka. Skogens tillväxt fångar 140 miljoner ton koldioxid per år.

En skandal
Västra Götalandsregionen verkar inte ha förstått vilken roll jordbruket har i kolcykeln. Man gör samma misstag som IPCC och räknar bara utsläpp.
Kommunernas klimatmål redogörs i regionens kostråd till kommunerna i punkt 13. Här har man lyckats räkna ut utsläpp per portion. Och det kan man alltså göra eftersom man inte har med fotosyntesen i sitt sätt att räkna. Eftersom fotosyntesen inte finns med i tankevärlden, så förstår man inte att materian (maten) som ligger på tallriken i grunden är en kolförening och alltså innehåller bundet kol. Maten är alltså en kolsänka. Nästa tankevurpa är att utsläppsmålet satts till 0,9 koldioxidekvivalenter. Det innebär att skolorna i fortsättningen enbart kan servera veganmat. Om man ska följa det här.
Från dagisbarnets två års ålder, till förskolan, till högstadiet, så är de hänvisade till vegetarisk mat.
Åldringsvården är ofta hänvisad till samma kostenhet. De gamla kommer att långsamt svälta ihjäl på den här kosten.

Barnens hälsa äventyras
Skolbarnens fysiska och mentala hälsa äventyras. Näringstätheten i växtbaserad kost är fyra till fem gånger lägre än i animalisk. Ett barn måste alltså äta 400 gram vegetariskt för att nå samma mängd protein som med 100 gram animalisk kost. Vegetarisk mat saknar dessutom viktiga näringsämnen.
Aminosyrorna är färre. Järn och omega 3- halterna är låga. Vitamin B-12 saknas helt, en förutsättning för kroppens signalsystem.
Det är en skandal att en skattefinansierad svensk myndighet tar så extremt dåliga beslut som inte är förankrade i verkligheten.
Det finns kommuner som uppmanar elever i skolorna att sluta äta kött. Och det finns kommuner som slutar servera mjölk, och påstår att man gör det av miljöskäl.
För det första så har det ingen som helst påverkan på miljön om barnen får mjölk eller inte i skolan. Man gör barnen en otjänst eftersom de inte får i sig 18 livsviktiga ämnen, mineraler och vitaminer om de inte dricker mjölk.

Problemen är fossila
Det förefaller som en del har svårt att skilja på miljö och klimat.
När frågan ställs på vilket sätt miljön blir bättre av att eleverna slutar dricka mjölk, svarar man med att skylla på transporterna. Man undrar om Arlabilen, som för övrigt drivs av bioenergi, kör en vända extra till skolorna bara för att leverera mjölk. Så är det ju inte.
Mjölken kommer med samma distributionsbilar som levererar de andra matvarorna.  Och den kör till skolan med mat oavsett om eleverna dricker mjölk eller inte.
Klimatalarmismen börjar mer och mer likna en religion. Alla måste anpassa sig, och dra sitt strå till stacken. Sakargument fungerar inte längre. Man måste väl ändå göra vad man kan, får man ofta höra.
Det är lätt att glömma att är klimatproblemen faktiskt är fossila.
Börje Berndtsson
Lantbrukare, Varekil

”Regionen gör
samma misstag som IPCC
och räknar bara utsläpp”

Politisk diskriminering

Tech-företagens nedstängning av konton utmanar två grundläggande rättsstatliga principer, den om ickediskriminering och yttrandefriheten, skriver advokaten Henrik Sundström.
”Varken Donald Trump, Swebb-TV eller högern i allmänhet har mig veterligen brutit mot någon lag eller allmän regel. Deras brott är uppenbarligen att de torgför en politisk uppfattning som inte klickar med de stora techföretagens värdegrund.”

Privata företag kan inte göra som de vill. Att neka någon en tjänst är också en rättshandling. Att diskriminera någon på grund av politisk uppfattning är också diskriminering.

Twitter ”rundar” yttrandefriheten

”Politisk diskriminering är också diskriminering”

Nyss raderade Twitter kontot för president Donald Trump, med över 88 miljoner följare ett av plattformens tio största. I skuggan av detta stängdes ytterligare tusentals konton med uttalad högerprofil. Samtidigt meddelade Apple och Google olika åtgärder för att begränsa tillgången till Twitters konkurrerande plattform Parler, som har en tydlig yttrandefrihetsprofil. I Sverige raderades nyligen nätkanalen Swebb-TV från Youtube, till tydliga bifallsrop från landets vänsterliberala kretsar.
Twitter har anfört en synnerligen konstruerad anledning till sitt agerande. När det gäller Swebb-TV har Google inte anfört någon specifik orsak alls. Dessa samordnade aktioner från USA:s stora techföretag handlar inte om ”sant eller falskt”. De handlar om makt.
Techföretagen vet att sociala medier är den absolut viktigaste kanalen för högerns åsiktsbildning, men under den sistlidna mandatperioden har hotet om regleringar för att säkerställa yttrandefriheten hängt som ett Damoklessvärd över plattformarna, varför de har aktat sig för att utmana ödet alltför långt.

”Fel” värdegrund
Varken Donald Trump, Swebb-TV eller högern i allmänhet har mig veterligen brutit mot någon lag eller allmän regel. Deras brott är uppenbarligen att de torgför en politisk uppfattning som inte klickar med de stora techföretagens värdegrund. En värdegrund som säkert bara råkar sammanfalla med regeringsblockets.
”Techföretagen är privata företag, de får göra som de vill” lyder mantrat. Men privata företag får inte göra som de vill.
Att neka någon en tjänst är i sig en rättshandling, tillika en rättshandling som i andra sammanhang är noga reglerad. Jämför om ett flygbolag skulle vägra tillåta muslimer att resa med dem. Att diskriminera någon på grund av politisk uppfattning är också diskriminering. Det följer av Europakonventionens tolfte tilläggsprotokoll.
Men oavsett hur lagen ser ut – vilken ordning har man på sina liberala och demokratiska principer, när man hurrar över att någon överhuvudtaget diskrimineras?

Rundar grundläggande principer
Det är således just nu två grundläggande rättsstatliga principer som utmanas av tech-företagen, principen om yttrandefrihet samt principen om icke-diskriminering. Men för vänstermänniskor och pseudoliberaler tycks det inte finnas någon skillnad mellan makt och rätt. ”Rätt är det som jag gör och allt vadhelst jag tycker.” Förstår man vilken drake man föder när man låter en sådan hållning passera utan att reagera?
Diskrimineringslagen och hetslagstiftningen fylls ständigt på med nya skyddade grupper, enligt vad som för tillfället är på modet. Men de grundläggande principerna icke-diskriminering och yttrandefrihet, som en gång byggde västvärlden unik i sin tolerans, tar man dock numera omvägar runt.
Henrik Sundström
Advokat, Uddevalla

”Att diskriminera någon
på grund av politisk uppfattning
är också diskriminering”

Dinosaurier på Antarktis


Dagens klimatförändringar är inte särskilt alarmerande i ett historiskt perspektiv. Det har varit både varmare och kallare tidigare, och klimatet förändras ständigt. Det är inget nytt, skriver historikern Per Bolander. Det är heller inte särskilt varmt i dag. Både Nordpolen och Sydpolen har varit isfria i miljontals år. Dinosaurier har vandrat runt på Antarktis. Vi lever i själva verket i en istid. Och koldioxid är vår vän, inte vår fiende. Utan klimatgaserna skulle det vara 18 minusgrader på Jorden.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är perbolandersmall.jpg

Vi lever i en istid

Klimatet i ett historiskt perspektiv

Klimatet förändras ständigt. Vissa perioder är kallare, som istiderna, andra är varmare. Detta är ett faktum som inte ifrågasätts av någon seriös person. Ändå framför klimatalarmisterna påståendet att det finns ett ”normalt” klimat som vi måste återgå till. Alla avvikelser, för varmt eller för den delen för kallt, är ”onormalt” och skadligt för alla människor var vi än bor på jordklotet.
Den ideala perioden tycks, enligt aktivisterna, vara ungefär 1850–1950 eller så. Äldre aktivister minns nostalgiskt sina soliga (och lagom varma) somrar och vita jular då snön drösade ner lagom till resandet av julgranen. Såsom det var, så skall det alltid vara, ungefär. Med andra ord en tillbakablickande och reaktionär syn.

Sverige gynnas
Vad aktivisterna inte verkar ha tänkt på är att klimatförändringar inte påverkar alla människor på samma sätt. En höjning av medeltemperaturen kommer att gynna vissa och missgynna andra. Detta är inte heller något nytt.
För åtta tusen år sedan var klimatet mycket kallare i Europa än det är idag, det var ju strax efter istidens ”slut” (jag återkommer till parenteserna). Men samtidigt blomstrade Sahara med ett rikt djur- och växtliv. Hällristningar visar hur människor jagade och samlade i trakter som idag är öken. Dock fortsatte klimatet att bli varmare och resultatet blev att miljoner kvadratkilometer i Nordafrika blev öken samtidigt som miljoner kvadratkilometer i Europa, Asien och Nordamerika fick ett tempererat klimat lämpligt för jakt, fiske och odling. Den enes död, den andres bröd, med andra ord.
Om vi ser det rent egoistiskt så tillhör Sverige de länder som kommer att gynnas av global uppvärmning (utom Skåne, men lite svinn får man räkna med).

Varmare än idag
Klimatförändringar är alltså det naturliga, det normala, i jordens historia. Påståenden att medeltemperaturen är varmare idag än på x antal miljoner år (aktivisternas siffror varierar) är rent nonsens. För att bara ta ett exempel: I Sverige under yngre stenåldern och bronsåldern för 5000 – 3000 år sedan var det betydligt varmare än idag. När järnåldern följde så sjönk temperaturen kraftigt (fimbulvintern), för att sedan öka igen. Under ”Lilla istiden”, ungefär 1430 – 1850, blev det åter kallare. Forskare har skyllt detta på solaktivitet, jordaxelns lutning och Digerdöden, samt en människas aktivitet, nämligen Djingis Khan. 
Det var detta som gjorde slut på vikingarnas bosättningar på Grönland, alltså kyla, inte ilskna eskimåer. Naturligtvis förekom det lokala skillnader. På 1600-talet var det drygt en grad kallare än på 1900-talet men i Norden var det två grader kallare, vilket var oturligt för danskarna eftersom Karl X Gustav passade på att tåga över Bälten och tvinga Danmark att avträda Skåne, Blekinge, Halland, Bohuslän och lite annat smått och gott.

För klimatets skull
Ytterligare en faktor som inte tas med i klimathysterin är befolkningsökningen och människors strävan efter höjd levnadsstandard. Om vi, för diskussionens skull, accepterar påståendet att den globala uppvärmningen sker snabbt och till största delen beror på mänsklig aktivitet så måste vi förklara varför.
De sista sextio åren har jordens befolkning ökat med ungefär 150 procent, från cirka 3 miljarder till cirka 7,5 miljarder människor. Den stora majoriteten av dessa människomassor bor i den tredje världen, i länder som Kina, Indien och Brasilien.
Men dessa länder är inte längre fattiga bondeländer, de håller på att genomgå den industriella revolutionen. Alla kineser och indier idag vill äga en bil, bo i ett hus med tvättmaskin, diskmaskin och platt-TV och kunna äta kött några dagar i veckan. Om detta blir verklighet, och allt tyder på att det kommer bli det, så kommer den mänskliga påverkan på natur och klimat att öka dramatiskt.
Lösningen på detta problem är antingen revolutionerande tekniska uppfinningar (el-bilar etc) eller en drastisk sänkning av levnadsstandarden. Men kineserna och indierna kommer inte att gå med på något sådant, tvärtom vill de öka sitt välstånd.

Vi lever i en istid
De kan ju med viss rätt säga till oss i den rika världen: ”Ni har haft ert roliga, nu är det vår tur”, och vilka är vi är att säga emot. För övrigt, hur många svenskar (förutom Greta) är verkligen beredda att kraftigt sänka sin levnadsstandard för klimatets skull? Handen på hjärtat? Inte många, gissar jag.
Vad många tycks ha missat i värmehysterin (jorden ”kokar och brinner”) är att vi fortfarande lever i en istid. Påståendet att ”istiden” upphörde för ungefär 10 000 år sedan är ett feltänk. Grönland och Antarktis är fortfarande täckta av flera kilometer tjocka glaciärer. Detta omfattar över 10 miljoner kvadratkilometer land. Först när isen smält även i dessa områden kan vi säga att vi lämnat istiden.
Under många miljoner år var Nordpolen och Sydpolen isfria eftersom medeltemperaturen var högre än idag. Dinosaurier vandrade omkring på Antarktis. Det är också värt att komma ihåg att om isen i Arktis skulle smälta så kommer det att påverka Golfströmmen vilket leder till en istid lik den för 10 000 år sedan.

Utan CO2 inget liv
Dessutom är det så att växthusgaser som koldioxid är vår vän, inte vår fiende. Utan den skulle högre liv inte kunna existera på jorden. Vår planet ligger cirka 150 miljoner kilometer från solen. På detta avstånd finns den så kallade ekosfären, alltså där liv kan finnas. Ligger en planet för nära solen, som Venus, är det för varmt och ligger den för långt bort, som Mars, så är det för kallt.
Ekosfären är flera miljoner kilometer bred, så var finns då jorden, nära den yttre eller den inre gränsen? Svaret är vid den yttre gränsen. Medeltemperaturen på jorden är för närvarande 10 plusgrader. Utan växthusgaser skulle den vara 18 minusgrader. Jorden är alltså 28 grader varmare än den ”borde” vara i förhållande till avståndet från solen. Minskande solaktivitet det senaste årtiondet leder till ett kallare klimat som kommer att mildra den globala uppvärmningen fram till 2050.
Detta är bara några av de fakta som sällan syns i debatten. Det finns många fler.
Per Bolander
Historiker

”Under många miljoner år

var Nordpolen

och Sydpolen isfria”

Veckans krönika

Vad har Trump och Eliasson gemensamt? De är ytterligheter i en galen värld som inte längre vill förstå, skriver Sven-Arne Thorstensson i veckans krönika. Man har slutat ”titta ut”, och många vill inte ens ha en förklaring.
”På de godas sida njuter man ständigt av sin egen förträfflighet och nöjer sig med det.
Man ids inte att titta ut från den egna förträfflighetens grotta.”

”Dan Eliasson får utgöra sinnebilden över allt som är motsatsen till Trump. Han är ett signum för de inne i grottan och en produkt av ett system som vägrar söka egna brister.”
”Men just idag den 7 januari känns det nog ganska skönt i Rosenbad ändå. Nu kan man skrika sig hes över Trump och hotet mot demokratin och än en gång slippa städa i grottan den här våren också.”

Ytterligheter i en galen värld

Idag, en av de första dagarna 2021, står världen inför ett enormt dilemma. Mångdubbelt större än en Covid-19 pandemi. Det som händer nu, kan i värsta fall bli början till en ökande och helt meningslös polarisering av hela världen. Kanske iscensatt och planerat av annan. Vem vet?
Just idag läser jag i olika flöden, hur mängder av små och stora ledare, fullständigt öser sin galla över Trump och det lilla galna gäng han uppbådat för att ”storma” den amerikanska kongressbyggnaden. Alla vet nu att just Donald är sådan. Han vill ha rubriker och skapa missnöje, och han lyckas i sak än en gång. Men polariseringsproblemet är egentligen inte Trump, utan ”den andra sidan”.
Det är deras kompletta och över tid massiva ”idiotförklaring”, av den dumma och fula sidan, som är det farliga. I ett av mina flöden stod i dag att läsa:
”Hoppas ingen ens försöker förklara eller försvara det som händer i USA. Trump, kryp tillbaka in under den sten varifrån du kom”.
Det är just en sådan Tweet som är farlig. Mångdubbelt mera skadlig för fred och demokrati än vad Trump själv är.

”Man ids inte titta ut”
För den som nu drar slutsatsen, att jag är Trump-vän tar fel. Att Trump är mer eller mindre galen på många sätt håller jag helt med om. Det handlar inte om det, utan om hur galenskaperna ständigt bemöts.
Den andra sidan. Den ”fina sidan”, har velat skilja sig från den simpla och fula länge.
På de godas sida njuter man ständigt av sin egen förträfflighet och nöjer sig med det.
Man ids inte att titta ut från den egna förträfflighetens grotta.
Det enda man är överens om, är att i grottan har man rätt, och utanför har man fel.
Det stora problemet är att man inte försöker ta reda på vad som händer utanför, och om någon skulle försöka, så är de som tittar, så förblindade av sin egen miljö att de inte förstår vad de ser, utan bara avfärdar allt som fel.
Allt blir så mycket svårare att lösa, när man i grottan säger, likt Tweeten:
”Hoppas ingen ens försöker förklara…”
Det vill säga att det man själv ser, är så fel att man inte ens bryr sig.
Man avfärdar istället allt som helt galet, simpelt och fel. Sen kryper man tillbaka och för sina ”krig” inifrån, i de goda vännernas lag.

En dag slår det över
Men så en dag slår det över. Dan Eliasson får utgöra sinnebilden över allt som är motsatsen till Trump. Han ett signum för de inne i grottan och en produkt av ett system som vägrar söka egna brister.
Likt en stor symbolhandling och turligt nog för de ”fina i sin grotta”, kunde de i går, bära ut Eliasson likt en liten stinkande latrin. En som uppvisat begränsat personligt omdöme. Utan att se att han är en perfekt produkt av det egna systemet.
Men vinsten i detta, var nu att mycket värre misslyckanden kunde skylas över.
Att just Eliasson, som en i raden av komplett värdelösa generaldirektörer offrades, sågs som en rimlig manöver för att skyla över bristen på rådighet hos de flesta statsråd. Men just idag den 7 januari känns det nog ganska skönt i Rosenbad ändå. Nu kan man skrika sig hes över Trump och hotet mot demokratin och än en gång slippa städa i grottan den här våren också.

Var är analysen
Men det som just nu förbluffar är att så få verkligen funderar över VARFÖR. Varför kan Trump med sin galna stil uppbringa nära på hälften av de amerikanska väljarna? Varför har Jimmy Åkesson kunnat vandra från noll till 18 procent?
Varför har en medioker politruk fått lov att kapitalt misslyckas i samtliga fyra ämbeten och ändå ha kvar anställningen och uppbära två miljoner i årslön?
Vi alla vet att nästan alla utredningar som utförs, både i smått och i stort, tar sin start i ett varför. Bakom varje varför finns ett motiv. Och det är motiven vi ska leta efter. Det är i motiven man finner svaren.
Så min bästa gissning idag är att man inte vill ha några svar. Man vill inte komma på varför. Man lever så gott på att hålla konflikten vid liv. Konflikten mellan fint och fult, mellan gott och ont, där alla är sig själva nog och man själv kan njuta sin egen förträfflighet.
Att spotta på de dumma har blivit inne igen.
Sven-Arne Thorstensson

”Eliasson är en produkt
av ett system som vägrar
söka egna brister”