KD vill värna vattenkraften

Riksdagsledamoten Kjell-Arne Ottosson vid ett studiebesök i Bredöl tillsammans med Magnus Jacobsson, båda KD. Foto: G Åhrén
Småskalig vattenkraft:

KD satte press på regeringen

Starka reaktioner på domar om Lianeforsen

Lianeforsen i Årjäng har blivit skriftlig fråga i riksdagen. Kjell-Arne Ottosson (KD) ställde miljöministern mot väggen om vad regeringen gjort för att verkställa riksdagens beslut om småskalig vattenkraft. Och han fick svar.

Många har reagerat på den dom som Vänersborgs tingsrätt, som är mark och miljödomstol, avkunnade rörande två små privatägda vattenkraftverk i Årjäng. Inte bara för den arrogans som präglade motståndarsidans företrädare under själva förhandlingen, utan framför allt för att domstolen följer gamla hjulspår som både riksdag och regering ett flertal gånger tagit avstånd ifrån
En som reagerat starkt på domarna är riksdagsledamoten och kristdemokraten Kjell-Arne Ottosson från Värmland.
– Jag fick i helgen besked från några lokala dammägare hemma i Årjängs kommun att beslut tagits i mark- och miljödomstolen som går stick i stäv mot riksdagens beslut, skriver Kjell-Arne Ottosson.
– Mark- och miljödomstolen har helt gått på de uppgifter som länsstyrelsen och Kammarkollegiet lagt fram , uppgifter som i sin tur kommer från den jurist på Kammarkollegiet som efter påfunnen jävsrelation med föreningen Älvräddarna avskildes från sin tjänst.
I en skriftlig fråga till miljöminister Isabella Lövin påminner han om riksdagens beslut, särskilt näringsutskottets betänkande (14) om energipolitiken.
– Riksdagen ställde sig bakom ett antal motioner som pekade på att arbetet med att reformera vattenlagstiftningen och vattenförvaltningen måste fortsätta, och att minskat regelkrångel , respekt för äganderätten och effektiva miljöåtgärder med rimliga kostnader ska vara vägledande för detta arbete, säger Kjell-Arne Ottosson.
– Utskottet framhöll även att det är angeläget att regeringen ser till att den småskaliga vattenkraften i möjligaste mån säkras och att regelkrångel från myndigheter undanröjs. Vidare ansåg utskottet att de beslut som riksdagen tidigare har fattat om bland annat möjligheter till undantag från EU-reglerna på området nyttjas och får genomslag i praktiken.
– Det gäller inte minst hos berörda myndigheter såsom  Havs- och vattenmyndigheten, länsstyrelserna, vattendelegationerna, Naturvårdsverket och Energimyndigheten.
Av flera skäl är det viktigt att värna den småskaliga vattenkraften och säkerställa goda villkor för den fortsatta driften, avslutade Kjell-Arne Ottosson sin interpellation.
– Med tanke på den omställning vi är mitt uppe i krävs all el vi kan få. Dessutom kommer den fortsatta häxjakten på den småskaliga vattenkraften att rasera gamla miljöer och habitat som byggts upp under många hundra år.
– Raserandet av gamla vattenkraftverk tvingar fram helt ny vattenföring, och därmed riskerar man en ekologiskt motsatt verkan mot vad som eftersträvas av de som vill riva dammarna.
En annan som reagerat är centerpartisten Rickard Nordin som i en kommentar säger att länsstyrelserna borde göra halt och invänta den nationella plan som regeringen beslutat om. Han sätter fingret på ett av grundproblemen, att flera länsstyrelser skyndade sig att förelägga kraftverksägare innan den nya lagen trädde ikraft, för att kunna fortsätta driva ärenden enligt den gamla lagstiftningen, och med syfte att tvinga ägarna att riva ut.
På direkt fråga vad Rickard Nordin tycker om domstolens beslut att inte ge tillstånd till de två kraftverken i Lianeforsen i Årjäng säger han så här:
– Ja, det kloka hade ju varit om länsstyrelserna hade backat med sina föreläggande och låtit den nya lagen komma på plats.
Göran Åhrén

”Beslut i MMD
går stick i stäv
med riksdagens beslut”

Miljöministerns svar:

Uppföljning viktig för regeringen

Miljöminister Isabella Lövin svarade på Kjell-Arne Ottossons fråga med att räkna upp alla beslut regeringen tagit sedan den 1 januari 2019, när den nya lagen trädde i kraft.
Regeringen har ändrat vattenförvaltningsförordningen och infört en skyldighet för vattenförvaltningen att fullt ut använda alla de möjligheter till undantag som EU-rätten medger och förklarade av vatten som kraftigt modifierade.
Regeringen har också gett Havs- och vattenmyndigheten, HaV, i uppdrag att se över sina föreskrifter och vägledningar (enligt ovan).
Miljöministern hänvisar också till beslutet om den nationella planen som togs den 25 juni 2020. Regeringen har också gett i uppdrag åt HaV att se över klassificering och kvalitetskrav, samt miljökvalitetsnormer, så att det blir möjligt för myndigheter och domstolar att följa riksdagens beslut.
Slutligen konstaterade Isabella Lövin att uppföljningen kommer att vara en viktig del i regeringens arbete med att se till så att de beslut riksdagen har tagit också verkställs av myndigheterna och man har gett länsstyrelserna ett uppdrag att redovisa vilka åtgärder de vidtagit och vilka beslut som fattats och vilka vatten som förklarats som kraftigt modifierade.

Regeringen har
gett HaV i uppdrag
att se över miljökvalitetsnormerna

Kommentera

Logga in med någon av dessa metoder för att publicera din kommentar:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s