Debatt

En del har fått för sig att jordbruket är en miljö- och klimatbov. Man får tänja lite på verkligheten för att den bilden ska stämma. Det skriver lantbrukaren Börje Berndtsson från Orust. I själva verket minskar Sveriges nettoutsläpp tack vare det svenska jord- och skogsbruket. En växande byråkrati belastar svenskt jordbruk med ökad tillsyn, skatter och avgifter. Det gör att vi redan har problem med lönsamheten, och en självförsörjningsgrad på runt 50 procent. I det läget förhandlar regeringen ner vår avgift till EU med 11 miljarder och låter bönderna betala notan med sänkt EU-ersättning. Konkurrerande länder som Finland, Tyskland och Frankrike har istället förhandlat till sig mer stöd. ”Det verkar inte som nuvarande regering förstår allvaret i detta”, skriver Börje Berndtsson.

Regeringen säljer ut jordbruket

Bonden får betala svenska EU-rabatten

Om man vill skapa ångest, depression och kaos, då anklagar man livsmedelsproduktionen för att orsaka problem för miljö och klimat. Produktionen av mat är trots allt den främsta förutsättningen för mänskligt liv.
Det är lite märkligt att en del fått för sig att livsmedelsproduktionen är en stor miljö- och klimatbov. Objektiva fakta placerar inte jordbruket bland de främsta miljöbovarna. Man får tänja lite på verkligheten för att den bilden ska stämma.
Ändå hör vi detta ständigt.
Sedan har man kommit på att det är animalieproduktionen som är den verkliga boven. Trots att den idisslande kon lever till hundra procent på vegetabilier, som i sin tur lever på koldioxid. Veganism och djuraktivism har visat sig vara en drivkraft bakom utpekandet av köttet i vår föda och djurhållningen som miljö- och klimatbov. Men det har de flesta medier missat.

Minskar nettoutsläppen
Djurhållning är själva motorn i ett ekologiskt odlingssystem. Djuren käkar vegetabilier som vi inte kan tillgodogöra oss. Men vi kan äta osten och dricka mjölken som deras produktion tillför oss.
Dessutom behövs gödsel från kor och hästar inom ekologisk odling eftersom gröngödsling inte räcker till. Gräset tar upp näringsämnen när det växer, men om man låter det vissna ner så kan det aldrig tillföra mer näring än den tagit upp. Det blir Ebberöds bank. Gröngödsling innebär att skördarna halveras.
Djuren håller också ytor öppna som vi inte kan betrakta som åker, och som det inte går att odla på.
Jord- och skogsbruk bidrar i själva verket till att binda kol och bidrar på det sättet till att minska Sveriges nettoutsläpp av koldioxid. Ändå snärjer statsmakterna lantbruket i ett nät av skatter och avgifter, med mer tillsyn och nya avgifter, och med villkor som på 20 år blivit 120 procent fler.
Det handlar om en växande byråkrati som kostar och belastar den svenska livsmedelsproduktionen.

Ersättningar minskar
Samtidigt åker vår statsminister till Bryssel och förhandlar ner vår avgift till EU med 11 miljarder kronor mot att han sänker EU-stöden till Sverige. Det innebär att ersättningarna till svenskt jordbruk kommer att minska.
Det handlar om ersättningar som var nödvändiga för att vi skulle kunna vara med i EU. Tar staten bort dessa ersättningar, får svenskt jordbruk väldigt svårt att konkurrera.
Kostnaderna ökar, men intäkterna minskar. Och detta sker i ett läge då livsmedelsproduktionen redan befinner sig i kris, och vi har en självförsörjningsgrad på bara 50 procent.
Konkurrentländer som Finland, Tyskland och Frankrike förhandlade sig till mer landsbygdsstöd. Sverige gjorde alltså tvärt om mot de flesta andra. Den regering vi har i Sverige är en katastrof för svensk livsmedelsproduktion.
Livsmedelsstrategin är därmed inte värd pappret och trycksvärtan det är skrivet med.
Man behöver inte vara matematiker för att förstå att detta inte går ihop.

Tomma politiska löften
Om staten inte kompenserar bönderna, så kommer vi att få se en minskning av livsmedelsproduktionen i Sverige. Och då hjälper inte tomma politiska löften eller livsmedelsstrategier som inte får någon praktisk betydelse på gårdsnivå.
Vår självförsörjningsgrad kommer att försämras ytterligare. Och Sverige kommer att stå ännu sämre rustade när nästa kris kommer. Det verkar inte som nuvarande regering förstår allvaret i detta.
Med mindre egen produktion, ökar behovet av import, och därmed transporterna. Därmed ökar utsläppen av växthusgaser, liksom vår sårbarhet vid kriser.
Hur kan en svensk regering sälja ut det svenska jordbruket? Och hur kan Centerpartiet stödja en sådan regering?
Erik Axel Karlfeldt skrev en gång att ”Den som lägger jord igen, begår ett värre brott än den som dräper män.”
Börje Berndtsson
Lantbrukare, Varekil

”Hur kan centerpartiet
stödja en sådan regering”

”Det känns retfullt att skattepengar slösas bort på idioti”, skriver Per Bolander apropå skolor som HBTQ-certifieras. Den genusteori som nu tvingas på samhället av Nationella sekretariatet för genusforskning, NSG, får absurda konsekvenser ifall man följer alla budorden. Det allvarligaste är ändå förbudet att debattera genusteorin, eftersom den anses vara ”den allena saliggörande sanningen”. Det finns något religiöst i detta, skriver Per Bolander som också drar paralleller till marxismen i Lenins tappning, och konstaterar att detta är en del av nutidens totalitära tendenser.

Mot dumheten kämpar
själva gudarna förgäves

Galenskap finns som bekant, överallt. Inte minst i den akademiska världen där de mest märkliga idéer breder ut sig. Så länge idéerna förblir kvar i elfenbenstornen så spelar det kanske inte så stor roll, även om det känns retfullt att skattepengar ska slösas bort på idioti.
Men när myndigheterna får för sig att de djupa teorierna är vägen, sanningen och livet och därför måste spridas till populasen, då blir det allvarligare.
Nationella sekretariatet för genusforskning (hädanefter NSG) är en ”nationell enhet” (vad nu det är) vid Göteborgs Universitet som i realiteten har fått i uppgift av myndigheterna att genomföra ”jämställdhetsintegrering” i hela Sveriges land.
Det låter ju inte speciellt kontroversiellt, vem kan vara emot jämställdhet? Dock är det mer komplicerat än så. NSG:s teori är nämligen en total självmotsägelse. Å ena sidan säger NSG att könen (”genus”) är helt och hållet socialt konstruerat, det finns alltså inga kön rent biologiskt, å andra sidan ska alla myndigheter aktivt befrämja jämställdhet mellan män och kvinnor. Genom att undersöka hur många kvinnor det finns inom olika yrkesgrupper ska man kunna upptäcka diskriminering, MEN man får inte dela upp personalen i män och kvinnor vilket gör det omöjligt att kunna upptäcka diskriminering. Goddag yxskaft, med andra ord.
NSG:s teori är alltså en form av lysenkoism, där miljöpåverkan bestämmer allt och biologin ingenting.

Våldtog två till
Vidare måste vi acceptera att varje människa själv får bestämma sin identitet. Om en person som hela sitt liv betraktats som man, plötsligt får för sig att han/hon är kvinna, så måste omgivningen acceptera detta. Det kan få oanade konsekvenser.
Om en viss institution, säg ledningen för ett företag eller universitet, kritiseras för att de har så få kvinnor som medlemmar, så kan ju ett antal av männen deklarera att de nu känner sig som kvinnor och problemet är löst.
Om styrelsen för ett storföretag till 80 procent består av män, så räcker det med att 30 procent av männen säger att de nu är kvinnor och företaget kan skryta med att man nu har uppnått hälften kvinnor, och alltså är jämställt. Det finns dock betydligt allvarligare exempel. En man i USA (hela genusteorin kommen därifrån, naturligtvis) som dömts till fängelse för våldtäkt fick för sig att han nu var kvinna. Han/hon flyttades därför till ett kvinnofängelse där han/hon/hen våldtog två kvinnor till.

En skylt på en skola som blivit HBTQ-certifierad.

En vecka för HBTQ
För gymnasieskolan har detta inneburit att personalen varit tvungna att slösa bort en vecka av sin värdefulla tid för att bli HBTQ-certifierade. Man har tvingats att inrätta toaletter och omklädningsrum som är ”transgender” och som därför aldrig används (se bild).
Nu har skolan också fått en ”HBTQ-checklista” med sju heliga bud (varför inte tio?) som ska följas till punkt och pricka. Jag vill inte undanhålla er visdomen hos en del av dessa regler. Det andra budet säger att man inte ska ”informera eleverna om antalet flickor/pojkar i klassen. Eleverna behöver inte ha den här informationen”. Skulle det likväl stå på listan så måste man radera den innan den delas ut.

Könsneutrala pronomen
Det tredje budet säger att man endast ska använda ”könsneutrala pronomen som hen”. Ingen vet dock hur man böjer ”hen”, man kan ju inte säga ”henne”.  
I det femte budet står det att man i ”undervisningen väljer material så att personer med olika sexuell läggning och könsidentitet finns representerade”. Med andra ord så ska man i t ex historieundervisningen ta upp hermafroditer, pedofiler, koprofager, sodomiter och sadomasochister som gjort värdefulla bidrag till mänsklighetens utveckling. Det lär bli svårt.
De flesta människor i historien har inte velar skylta med just sin sexuella läggning så historielärare får inskränka sig till några kända exempel som Caligula, Nero, Idi Amin och Jack Uppskäraren.
Det sjätte budet säger att läraren inte får ta för givet att eleverna kommer från en ”cis-normativ familj”. Exakt vad detta betyder, därom tvista de lärde. Men man får väl utgå ifrån att det gäller familjer med mamma, pappa, barn där ingen är just pedofil, koprofag e t c.

Toalett även för det tredje könet.

Ingen debatt
En annan aspekt av genusteorin är att den inte går att debattera eftersom den är den allena saliggörande sanningen. Följaktligen betecknas alla motargument som ”motstånd” som måste övervinnas.
NSG har vänligen stått till tjänst med en skrift till lärare och andra hur man ska bemöta just ”motstånd”. Där ger man exempel på hur man ska krossa argument som ifrågasätter teorin (alltså det hemska motståndet) och frälsa den motsträvige.
Det finns något religiöst över allt detta. NSG förutsätter alltså att det inte går att debattera teorin därför att den är SANN och alla som på minsta sätt försöker att komma med motargument är det hemska patriarkatet som slåss för att behålla sin makt.
Det finns en annan lära som framförde liknande anspråk, marxismen. Som V I Lenin uttryckte det: ”Marx lära är allsmäktig eftersom den är sann”. Byt ut Marx mot genusteorin och ni har en ganska bra bild av nutidens totalitära tendenser.

Dock ämnar jag fortsätta käfta emot teorin med sakargument (”motstånd”) även om jag därmed avslöjar att jag tillhör fienden. Som exempel så har jag i texten använt ordet ”man” istället för ”en”. Jag skriver således ”Man anser” istället för ”En anser”, men det beror mer på att jag inte vill använda småländsk dialekt i rikssvenska.
Per Bolander

”Det känns retfullt
att skattepengar
slösas bort på idioti”

Sveriges höga dödstal i Covid-19 upprör. Fokus riktas mot äldrevården och socialstyrelsens prioriteringar. Gamla i äldrevården får inte alltid grundläggande sjukvård som dropp, syrgas och antibiotika, utan behandlas istället med morfin. Detta har liknats vid dödshjälp. Historikern Per Bolander kallar Sverige extremt, och jämför i den här artikeln med det tyska dödshjälpsprogrammet, och konstaterar att motiven var desamma. Han varnar för konsekvenserna av att devalvera människovärdet.

Ekonomi som orsak till dödshjälp

Sverige extremare än Bolsonaro och Trump

Det är i sanning märkliga tider vi lever i. Den första stora pandemin på hundra år (sedan spanska sjukan) har visat hur extremt Sverige är. Myten om ”Landet lagom” där inget är för mycket eller för litet, för varmt eller kallt utan bara – lagom, har visat sig vara just en myt.
Sverige har haft den högsta dödligheten i världen proportionellt sett. Anledningen till detta sensationella förhållande har varit den linje som Folkhälsomyndigheten följt och som skiljt sig från hela den övriga världen. Där har det varit en självklarhet att medborgarnas liv och hälsa kommer före ekonomin.

Ofelbara myndigheter
Ledare som Trump och Bolsonaro, som sneglat på det svenska exemplet och velat öppna upp samhället medan pandemin rasar, har anklagats för fascism och att offra människoliv på profitens altare.
Kritik mot Tegnell och den förda linjen har dock mötts av upprörda rop och facebook-grupper som proklamerar sitt stöd till myndigheterna. Det verkar nästa som ett ifrågasättande av FHM är förräderi mot fosterlandet. Svenska myndigheter är ju som bekant, i likhet med påven, ofelbara.
Om Sverige gör på ett sätt, och hela den övriga världen på ett annat, så måste Sverige ha rätt och världen ha fel. Det är på många sätt lustigt men det finns en mörkare sida till det hela som gör att skrattet fastnar i halsen.

Hänsyn till ekonomin
På frågan varför Sverige för sin unika linje har Tegnell mer än antytt att man måste ta hänsyn till ekonomin. Och eftersom samhällets resurser är begränsade, och alla människor förr eller senare kommer att dö, måste man göra en kalkyl: Vad är bäst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv?
Covid-19 drabbar främst äldre människor, sådana som redan gjort sitt för samhället och nu för en tärande tillvaro (det brukar ibland kallas pension). Detta är människor vars död förbättrar statens finanser, om man uttrycker det cyniskt.
Äldre människor som drabbas av Covid-19, eller visar symtom på corona, eller drabbas av någon annan sjukdom och därmed tar upp plats i den redan överfulla vården, utgör en förlustpost i den samhällsekonomiska balansen. Men det finns en lösning på detta som kallas palliativ vård. Det innebär officiellt ”vård av en patient med icke botbar sjukdom med förväntad dödlig utgång”, det vill säga i realiteten alla över åttio med snuva eller värre.

Eutanasi inget nytt
Den palliativa vården finns i tre former: förlänga livstiden, lindra symtomen och vård i livets slutskede. Den sistnämnda ”vården” innebär att patienten matas med morfin tills önskat resultat uppnås, det vill säga i realiteten eutanasi. ”Barmhärtighetsdöd” som det så vackert kallas.
En läkare avgör när patienten har nått de olika skedena i vården, men läkaren kan ibland fälla sin dom utan att över huvud taget träffa patienten. Han eller hon tittar i pappren, ser åldern och tänker förmodligen ”gubben är 90+, dags att stänga av så vi kan använda resurserna till något bättre”.
Påminner inte detta om något i historien?
I ett annat högt utvecklat land bestämde regeringen att personer som led av mentalsjukdomar, Downs syndrom, könssjukdomar, hjärnhinneinflammation eller började visa tecken på demens skulle avlivas på ett ”humant” sätt, till exempel genom en överdos av morfin.

Ekonomiska motiv
Läkarna, som i många fall aldrig träffade patienterna utan bara tittade i en dossier, gjorde upp listor med namn och satte en av tre beteckningar framför varje namn: a+ (betydde död), a- (betydde liv) och a? (betydde att beslut ännu inte tagits).
Motiven var i huvudsak ekonomiska. Om det enbart hade varit rashygeniska skäl, hade det räckt att sterilisera dom, som man gjorde i Sverige. Statens magra resurser kunde inte gå till att låta ”liv ovärdigt att leva” få fortsätta existera.
Hela programmet kallades ”Aktion T4” och genomfördes i Tyskland på order av statschefen, en misslyckad konstnär från Österrike. När det var över hade 275 000 till 300 000 människor mördats.
Dödshjälpsprogrammet pågick tills katolska kyrkan reagerade. Biskopen i Münster gick ut offentligt och kritiserade programmet 1941. Efter det fortsatte eutanasiprogrammet men i hemlighet. Och man flyttade morden utomlands. Men de upphörde inte helt förrän efter kapitulationen 1945, då amerikanerna satt stopp för det.

”Samma sätt att tänka”
Läkarna ställdes efteråt inför rätta anklagade för mord. De försvarade sig med att de bara tänkt på statens (och därmed de flesta medborgares) bästa. Ekonomin blev bättre och patienterna skulle ju ändå dö förr eller senare.
Domstolen var inte imponerad och dömde läkarna till döden genom hängning (många av dem föredrog att begå självmord i sina celler).
Läkare som lyckades komma undan, men upptäcktes under efterkrigstiden, dömdes senare i individuella rättegångar till livstids fängelse (i Västtyskland), och till döden (i DDR).
En överdriven jämförelse? Kanske. Men att avgöra om en människas liv är värt att leva, som läkare gör nu även i Sverige, ibland utan att ens träffa patienten ifråga, var vad tyska läkare också gjorde.
Då är vi på väg mot samma sätt att tänka, och därför måste vi stoppa det, innan det normaliseras.
Per Bolander
Historiker

”Vi är på väg mot samma sätt att tänka,
därför måste vi stoppa det
innan det normaliseras”

Hyllor gapade tomma när folk hamstrade i inledningen av Corona-krisen. Foto: Westsidan.

Vi måste producera mer mat

Sverige har för låg självförsörjningsgrad

Sverige importerar väldigt mycket mat. Det gör oss sårbara i kriser. Coronakrisen har visat hur sårbara vi är när samhällen och gränser stängs ner.
För att ha en bättre beredskap inför kommande kriser behöver vi öka produktionen av livsmedel. Vi behöver helt enkelt öka vår självförsörjningsgrad.
Vi är för beroende av import idag. Det borde riksdag och regering ta tag i.
Politiken måste inse hur sårbara vi är, och vidta de åtgärder som krävs. Det är egentligen obegripligt att det ska behövas en kris som denna för att alla ska inse hur allvarligt det är med en självförsörjningsgrad på runt 50 procent.

Tomma hyllor
Även LRF måste inse att det här är ett gyllene tillfälle att få allmänhetens och politikens stöd för att öka produktionen inom jordbruket. Och inte sitta fast i gamla doktriner och ideologiska låsningar. Samhället ändras snabbt just nu. Det gäller att hänga med.
Visst är det viktigt att öka lönsamheten i jordbruket. Det är naturligtvis en förutsättning för att produktionen ska öka. Men det bästa argumentet för att få allmänheten och politiken att engagera sig är nog trots allt upplevelsen av tomma hyllor i butikerna.
I åratal har vi sett hur svenskt lantbruk går utför. På Orust fanns det cirka 90 mjölkbönder när vi gick med i EU. Nu finns det nio kvar. Det borde därför finnas en stor potential att öka livsmedelsproduktionen.
De pålagor som belastar svenskt jordbruk gör att vi har stora svårigheter att konkurrera med import. En svällande byråkrati bidrar ytterligare till att vi har sämre förutsättningar.

En rad hinder
Det är en rad hinder som politiken behöver se över. Det är främst miljömässiga, men också skattemässiga hinder.
Politiken måste plocka bort några av de här hindren. Är det rimligt att jordbruket klassas som miljöfarlig verksamhet?
Man behöver se över regelverket. All tillsyn, påpekanden, föreläggande och hot om viten, leder till omfattande merarbete för jordbrukaren, ibland helt i onödan.
Danska och finska bönder har helt andra priser på bränsle, för att ta ett annat exempel.
Dessutom har vi miljöorganisationer och djurrättsaktivister som hela tiden hackar på lantbruket. Men de har inga synpunkter på att vi köper mat från länder där maten produceras under helt andra förutsättningar.

Ett uppvaknande
Om vi bestämmer oss för att öka självförsörjningsgraden så kommer efterfrågan på svenska livsmedel att öka. Finland anser att deras oberoende hänger ihop med tillgången på mat. Minskar självförsörjningsgraden, då ökar beroendet av leveranser från andra länder.
Nu är ett gyllene tillfälle att få stöd för ökad produktion av mat, och att öka självförsörjningsgraden. Vi behöver en egen produktion av av de viktigaste livsmedlen för att ha en uthållighet vid internationella kriser.
Coronakrisen visar vad som händer när det blir oro i världen och gränserna stängs ner. Det blev snabbt brist på vissa livsmedel. När hamstringsvågen var som värst gapade många hyllor tomma.
Vi måste öka livsmedelsproduktionen. Annars är Sverige illa ute. Man kan kalla det för ett uppvaknande. En klarsyn som skapar politiska förutsättningar för att öka den svenska livsmedelsproduktionen. Och öka vår självförsörjningsgrad.
Börje Berndtsson

”Nu är ett gyllene tillfälle
att få stöd för att öka
produktionen av mat”

Bild av Juraj Varga från Pixabay

Alla borde använda mask

Allt fler länder inser att mask fyller en funktion

Flera länder inför nu tvång att använda mask i affärer. Dock inte Sverige. Uppgifter att mask inte skulle fylla någon funktion, stämmer inte, hävdar Henrik Sundström, som uppmanar alla att använda mask.

Coronaviruset smittar huvudsakligen från en persons luftvägar till en annan persons luftvägar. Det är därför sjukvårdspersonal bär mask.
Om inte vården ska krackelera fullständigt så behöver vi bromsa smittspridningen så långt det bara är möjligt. Detta gör du genom att så lång som möjligt stanna hemma, oavsett som du känner av symptom eller inte. Känner du av symptom är du som allra mest smittsam, och då ska du stanna hemma oavsett vad du annars har planerat.
Problemet med denna sjukdom är dock att du kan smitta redan innan du känner av symptom. Detta gäller självklart även för dem som du möter, de kan vara smittsamma utan att de ens vet om det själva.

Fel information
Det har spridits information om att det för människor i allmänhet är meningslöst att bära mask. Vidare har det också spridits information om att det dessutom är meningslöst att använda annat än 99 procent virustäta masker, så kallade FFP3-skydd.
Båda dessa uppgifter är sannolikt fel. Det säger sig självt att masker skyddar mot smitta, annars skulle de ju inte användas i vården. Vidare finns det på befolkningsnivå en solklar nytta med att fler bär mask. Även om en mask bara skulle ge ett 50 procentigt skydd, så skulle det bromsa upp smittspridningen rejält, om alla som var ute använde mask.
I allt fler länder i Europa får man nu upp ögonen för nyttan med masker. I länder som Tyskland, Österrike och Tjeckien införs eller talas om tvång att använda mask till exempel i affärer.

”Bär din mask med stolthet”
Masker kan vara dyra och svåra att få tag på, men det finns en ganska kraftig skyddseffekt även med hemmagjorda masker. Det finns bra instruktioner på nätet hur man själv kan tillverka enklare masker av hushållspapper eller dammsugarpåsar. Även enklare saker som halsdukar eller kläder är bättre än inget. Om inte annat så påminner det dig om att du aldrig ska peta dig i ansiktet med otvättade händer.
Strunta i om folk tittar på dig eller om du ser löjlig ut. Genom att använda mask tar du ditt ansvar för att undvika att smittan sprids. Bär din mask med stolthet över att du är med och bidrar, och ju fler som tar steget, desto fler kommer att följa efter.
Henrik Sundström

Bild av Hank Williams från Pixabay

”Fantastiska världsrekord i stora världssporter kan bara slås med stenhårt arbete och en balanserad kost anpassad för oss omnivorer där kött är en naturlig del”, skriver LRF:s Robert Larsson.
Ett lysande exempel på detta är Mondo Duplantis. Hans världsrekord i stavhopp har väckt stor uppmärksamhet. I en intervju i Aftonbladet berättar han om hemligheten bakom framgångarna. Han har lagt om kost och äter nyttigare.
”Men du är inte vegetarian”, säger reportern.
”Nej, jag har alltid ätit kött och det kommer jag fortsätta med”, svarar Mondo Duplantis.

”Sverige måste bidra mer”

Stor potential öka matproduktionen

IPCC:s rapport visar att länder som Sverige måste bidra mer till ökad livsmedelsproduktion.
Sverige har bara åtta procent odlad mark och lika mycket är mark som endast kan användas som betesmark om vi vill använda den till matproduktion.
Betesbaserad köttproduktion i Sverige leder inte till utsläpp av växthusgaser på grund av landförändringar och avskogning. Med mular hävdad betesmark i Sverige är å andra sidan positivt för kolinnehållet i jorden, bevarande av den naturliga mångfalden, ökad albedoeffekt och ekosystem.

Smart markanvändning
Globalt går 70 procent av världens färskvatten till bevattning i jordbruket. I Sverige finns å andra sidan liten konkurrens mellan användningen av vatten för jordbruksändamål och andra ändamål.
Svensk boskapsproduktion som använder vatten, gräs och betesmarker i skogsbygder är därför speciella fördelar vi har att förstärka.
Vi efterlyser nu mer övergripande tänkande inom politiken.
Smart markanvändning är inte bara viktig för minskning av växthusgaser och ökad livsmedelsproduktion. Stora mängder biomassa behövs också när biologiska resurser ska ersätta fossil energi och råmaterial.

Djuren viktiga
Sverige kan svara på FNs klimatpanels rapport genom att utveckla en bättre integrerad politik, lägga mer tonvikt på utvecklingen av produktionen på såväl åkermark, betesmark som skogsmark och satsa på grunden för ökad produktion av livsmedel och biomassa i Sverige.
Djuren är viktiga för den biologiska mångfalden. Jorden får en förbättrad mullhalt från djurens gödsel. Dessutom gör djurproduktion ekologisk odling möjlig eftersom sådan inte får använda handelsgödsel. Gödsel används också till att producera grödor till de växtbaserade produkter, i alla fall de som produceras i Sverige.
I Sverige har vi mycket mark och det finns ingen konkurrens mellan växtbaserat och animalier. Däremot samverkar systemen, där växtrester och biprodukter blir foder, och gödsel från djuren används för att odla vegetabilier.
Robert Larsson

En nation som inte kan försörja sin egen befolkning har liten chans att överleva på sikt, skriver Robert Larsson, LRF. Missionär veganism sprider matskam och spär på problemen med en redan låg självförsörjningsgrad. Det leder också till att det blir svårare att använda de resurser vi har. Konsekvensen blir ökad import, och det är inte hållbart. Att utse svenska bönder till fiender i klimatkampen, är därför inget annat än ett tragiskt fiasko, hävdar Robert Larsson.

Missionär veganism ett problem

Tragiskt fiasko utse bönder till klimatbovar

Mat har alltid handlat om politik och makt. Även julskinkan. Nu vill en ny makt besluta om matfatet, förklädd till livssyn och med moral och skam som instrument.
En nation som inte kan försörja sin egen befolkning har liten chans att överleva på lång sikt. Vissa länder är nettoproducenter av mat, andra måste kombinera sin egen livsmedelsproduktion med import. Sverige är i den senare kategorin. För närvarande finns det endast mer produktion av vete, socker och morötter i Sverige än vad vi konsumerar. Ändå faller vår produktion av mat. Justerat för importerat kraftfoder (till exempel sojabönor) är vår nettokonsumtion av mat cirka 100 procent högre än vår egen matproduktion.
Detta är olyckligt av flera skäl. Det försvagar livsmedelssäkerheten och beredskapen. Produktiviteten i det svenska jordbruket har ökat kraftigt de senaste decennierna men användningen av våra egna naturresurser minskar.

Missionär veganism
Debatten om vad man ska äta blir allt intensivare, men också mer fristående från vad som är förutsättningarna för livsmedelsproduktion i Sverige. Livsmedelspolitiken håller på att kapas av människor som gillar att äta en fossilbränslelevererad avokado från Mexico, men som anser att en kalops på högrev från en svensk beteshage endast är resultatet av ett dödande.
Problemet är naturligtvis inte att någon föredrar ren växtmat framför en mer balanserad kost av kött, fisk och grönsaker. Det är en grundläggande individuell frihet som är lätt att respektera. Problemet är en missionär veganism som varken kan eller kommer att respektera andras val. Det följer av den grundläggande synen på veganism, där all exploatering av djur är djupt oetisk och måste bekämpas.
Veganer äter inte kött, fisk, skaldjur, ägg, mejeriprodukter eller honung och undviker animaliska produkter som läder, päls, ull och siden. Medan traditionella vegetarianer ofta väljer sin diet av speciella hälsoskäl, har veganer höjt sina åsikter till en heltäckande ideologi.

Bara vilda djur?
Det här är bara steg på vägen till ett samhälle där det bara finns vilda djur. Kossan i hagen – en av Sveriges viktigaste naturresurser – bör vandra fritt och inte användas för matproduktion.
Nu kan det invändas att detta målar ”Matfan” på väggen. Och även om det finns få veganer i Sverige växer riktningen och har framför allt ett betydande inflytande på opinionen. I länder som USA, Storbritannien och Tyskland är nu veganer så många att en ny livsmedelsindustri växer fram som producerar konstgjort kött.
Restaurangbranschen förändras redan. Det finns förstås positiva inslag i detta, inte minst en möjlig utveckling med fler svenska grönsaker på tallriken. Problemet är dock vidare än så: Vi riskerar en matskam som strider mot vad matgeografin och klimatet gör det möjligt att producera i Sverige.

Eget kött är hållbart
FN har uppmanat alla länder att producera mat baserat på nationella resurser. Nästan hälften av det svenska jordbrukslandskapet är bäst lämpat för gräsodling och för djuruppfödning. Till det kommer betesmarkerna, där vi idag bara använder ungefär hälften av resurserna. Nyckeln till ett än mer hållbart och mer klimatvänligt svenskt jordbruk är definitivt inte att avvisa kött som mat.
En sådan politik kräver en omläggning av jordbrukspolitiken som begränsar användningen av importerat foder och som gör det lönsamt för svenska bönder att använda våra egna resurser. Det är inte hållbart att använda andra länders jordbruksmark för import istället för att använda våra egna resurser.

Växtprotein ingen lösning
Att ersätta allt kött med växtprotein är inte heller en framkomlig väg. Med nuvarande sorter och behov av växtföljder för att undvika sjukdomar kan proteinrika växter som bönor och lupin bara täcka cirka 10-20 procent av det dagliga proteinbehovet vid helt lyckade odlingsår i Sverige.
Att utse svenska bönder till fiender i klimatkampen och det gröna skiftet är inget annat än ett tragiskt fiasko. De svenska bönderna arbetar redan med förändringarna. Och det är bönderna som alltid kommer att leverera vår mat. Och varför då inte våra egna?
Robert Larsson

Veganskt är ett hot både mot miljön och livsmedelsförsörjningen. Kött innehåller många viktiga näringsämnen som människan behöver, hävdar lantbrukare Börje Berndtsson.

Veganskt ett hot mot miljön…

…men också mot människors hälsa

Maten är knappast det stora problemet. Ändå framställs det ofta så av en del miljöorganisationer. Kraven på att drastiskt ändra våra matvaror bygger på överdrifter och i vissa fall helt felaktiga beräkningar.
Jordbruket har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden. Forskare bekräftar att många arter gynnas av ett öppet landskap som brukas för animalisk produktion. Det gäller såväl insekter som många fågelarter.
Däremot kan det storskaliga jordbruket vara skadligt för den biologiska mångfalden. Stora arealer med enbart växtodling, utan någon djurhållning, kan leda till ett bortfall av biologisk mångfald. Ekonomiska krav tvingar bönderna att satsa på monokulturer, där man exempelvis odlar vete, majs, soja eller bönor, på samma arealer, år efter år.
Den biologiska mångfalden gynnas av växelbruk, med växtföljder och djurhållning. En viss animalieproduktion är alltså bra för miljön. Ett sådant jordbruk blir också mer beroende av konstgödsel.

Mindre skördar
Att gå över till enbart ekologisk produktion kan få negativa konsekvenser för miljön. Det går åt mer drivmedel, det kan bli ett större näringsläckage och det blir normalt upp till 40 procent mindre skördar. Mindre skördar gör att vi måste ta större arealer i anspråk för att kunna mätta en stigande befolkning. Vilket i sin tur kan få negativa konsekvenser för den biologiska mångfalden.
Lägg till detta att en del arealer som idag används som betesmarker till animalieproduktion, inte går att använda till växtodling. Konsekvensen blir mindre mat, mer importerad mat och i värsta fall svält.
Den matdebatt vi upplevt i Sverige på senare tid är alltså väldigt ensidig.
En stor del av planeten Jordens jordbruksmarker är gräsbevuxen och kan inte användas för odling av vegetariska produkter. Men den lämpar sig väldigt väl för animalieproduktion.
Norge exempelvis har marker som inte går att plöja upp, men man ka ha betande djur. Det är därför man producerar så mycket getost i Norge.

Ensidig debatt
Det är med andra ord ett högt pris vi riskerar att tvingas betala för att en grupp miljöaktivister vilseleder media och allmänheten i en ensidig debatt om kött och animalieproduktion.
En fortsatt kampanj mot kött i medierna kan också få allvarliga konsekvenser för den yngre generationen.  Det handlar inte bara om tillgången på mat. Utan också vilka näringsämnen som konsumenterna får i sig.
Animaliska livsmedel innehåller många viktiga näringsämnen som både unga och gamla behöver för att må bra, och som saknas i vegetariska livsmedel.
Här är några exempel:
Vitamin B 12 finns naturligt bara i mat från djurriket. Vitamin B12 behövs för att bildas röda blodkroppar, men även för att hjärnan och nervsystemet ska fungera.
Även vitamin B2 finns framför allt i animaliska livsmedel.
Flera viktiga fettsyror saknas i vegetabilisk mat, bland annat Omega 3 somär en fettsyra, viktig för fosterutvecklingen, immunsystemet, nervsystemets utveckling och hjärt- och kärlsystemet.

Järnbrist är vanligt
Järn. Järnbrist är vanligt hos vegetarianer. Det är allvarligt för flickor och unga kvinnor.
Vitamin D är viktig för hälsan. Brist kan leda till allvarliga sjukdomar, och är vanligast på vintern, eftersom vitaminet bildas när vi blir belysta av solen. Via kosten kan vi få i oss vitamin D från fisk, kött, ägg och mjölkprodukter.
Kroppen behöver kalcium, som finns i viss vegetarisk mat. Men det kan vara svårt att få i sig tillräckligt.  Kalcium finns rikligt i kött, fisk och mjölkprodukter.
Jod behövs för ämnesomsättningen. Det finns i fisk och skaldjur, samt i berikat salt, och i mjölk och mjölkprodukter.
Det finns ingen vegetarisk menu som innebär fullvärdig kost. Man måste hela tiden lägga till vitaminer som B 12 och Omega 3. Det gör att de som påstår att det går lika bra med selleri, dom har fel. Det är alltså inte som veganerna påstår.
Och det är särskilt viktigt att det uppväxande släktet får i sig näringsämnen även från animaliska produkter. Annars riskerar vi att släktet fördummas.
Börje Berndtsson
Lantbrukare, Varekil.

En gemensam förvaltning av den skandinaviska vargstammen skulle lösa flera problem och skapa en större acceptans för rovdjurspolitiken. Det skriver riksdagsledamoten Magnus Jacobsson(KD) i ett inlägg på Westsidan.

Vargsamarbete med Norge

”Sverige behöver ny rovdjursförvaltning”

Vi har flera stora rovdjur (varg, lo, björn, järv) som på olika sätt påverkar den svenska landsbygden. Gemensamt för alla är att det finns ett stort folkligt och politiskt stöd för att rovdjuren skall finnas. Men det finns också ett stort folkligt stöd för att rovdjuren inte skall få lov att hota tamdjur eller förstöra den svenska traditionen med hundjakt. Som politiker måste vi således klara av att balansera båda dessa folkliga intressent. Tyvärr verkar det inte som vi klarar det. Låt mig peka på tre exempel.

I Norrland utsätts rennäringen för stor skada när naturvårdsverket och andra myndigheter inte accepterar tillräckligt stor skyddsjakt på järv, björn och lo. Denna brist på skyddsjakt gör att flera samebyar har fått oerhört många renar rivna av rovdjur, vilket dels orsakar ekonomisk skada, men även en emotionell smärta när man ser hur de egna tamdjuren dödas av en allt starkare rovdjursstam.

Mitt andra exempel är vargstammen som med god marginal passerat den biologiska gränsen för långsiktig överlevnad. Tyvärr har politiken inte hängt med denna utveckling i förvaltningen av vargen. Ett grundläggande problem är att vargstammen behandlas som en nationell angelägenhet snarare än som en gemensam skandinavisk vargstam. 

Forskningsorganisationer som SKANDULV och det svensk-norska projektet Grensevilt har påtalat att det finns ett stort behov av att öka samarbetet kring förvaltningen av vargstammen. Vidare har både Sverige och Norge undertecknat Bernkonventionen och därmed åtagit sig att samarbeta kring gränsöverskridande viltfrågor. Under lång tid har Norge därför efterlyst ett ökat samarbete kring den skandinaviska vargstammen. Men den svenska regeringen har inte varit villig att tillmötesgå denna förfrågan.

Riksgränsen utgör naturligtvis enbart en öppen yta för vargen. Men länderna låter riksgränsen utgöra en strikt förvaltningsgräns som inte speglar vargens gränsöverskridande rörelsemönster. I realiteten fortsätter man att skilja på svenska respektive norska vargar trots, att djur som bekant, saknar nationalitet. Om vargstammen istället behandlades som en gemensam skandinavisk vargstam skulle det totala antalet vargar också kunna vara väsentligt mindre än idag. Därmed skulle också konfliktnivån avsevärt dämpas och de som är drabbade skulle också få en större acceptans för vargen.

Riksdagsledamoten Magnus Jacobsson vill ha en gemensam vargförvaltning med Norge. Det skulle lösa många problem, hävdar han. Foto: Westsidan.

I de internationella åtagandena ingår att hysa ett något högre antal vargar än miniminivån samt att säkerställa dess geografiska utrymme. Norge har valt att inrätta en begränsad ”ulvezone” som ska innehålla mellan 40 och 60 vargar. Sverige har valt ett väsentligt större geografiskt område där riksdagen har satt en lägstagräns på 170-270 vargar. Naturvårdsverket har tidigare ställt sig bakom utrymmet, men nyligen utökades den nedre gränsen till 300 vargar. Detta utan att frågan varit föremål för diskussioner eller någon remissrunda utan Naturvårdsverket har alltså själva överprövat riksdagens beslut. Resultatet är att Skandinavien idag hyser en politiskt delad vargstam, med ett väsentligt högre antal vargar än nödvändigt för att säkra dess gynnsamma bevarande status och utan en strukturerad jaktlig samförvaltning. Vid den senaste inventeringen uppskattades det att finns mellan 400 och 500 vargar i Skandinavien. 

Den exakta utformningen av samförvaltningen av vargstammen bör bli föremål för en statlig utredning. Men i direktiven för en sådan utredning bör det framgå att målet är att uppnå en ökad samförvaltning av vargstammen i alla dess delar mellan Sverige och Norge. Det bör innefattat ett fördjupat samarbete kring forskning och inventering av vargen men även en jaktlig samförvaltning. Då stammen i realiteten är gemensam är det sannolikt möjligt att ha ett väsentligt lägre antal vargar än idag. Ett sådant beslut skulle också säkra att Sverige och Norge lever upp till de internationella avtal som förespråkar en samförvaltning på området.

Vidare bör ett ökat lokalt inflytande på jaktbesluten eftersträvas så besluten präglas av god lokalkännedom och får stöd för de personer som främst berörs av besluten.

Beslutet att införa viltvårdsdelegationer var ett viktigt steg i denna riktning. Men inrättandet av en viltmyndighet i linje med vad Alliansen föreslog inför valet 2014 skulle också främja förutsättningarna för detta. Norge har kommit väsentlig längre i arbetet med att öka det lokala inflytandet då rovviltnämnderna i Norge har en väsentligt starkare ställning än viltvårdsdelegationerna i Sverige. Ett stärkt lokalt inflytande även på svensk sida skulle därför underlätta möjligheterna för samförvaltning av varg. På nationell nivå bör de nationella parlamenten fatta beslut om storleken på den gemensamma vargstammen. Vidare bör beslut om licensjakt fattas i nära dialog mellan berörda myndigheter på svensk och norsk sida men med utgångspunkt för varje lands rätt till självbestämmande på det egna territoriet.

Mitt tredje exempel på hur absurd den nuvarande politiken är, är faktumet att då en enstaka varg närmar sig Stockholmsregionen så blir det genas ok med skyddsjakt. Man kan ställa sig frågan varför ett rovdjur i närheten av Stockholm uppfattas som ett större hot en alla de rovdjur som finns i övriga Sverige.

Sverige behöver en ny och gärna gemensam rovdjursförvaltning tillsammans med våra nordiska grannar och då i första hand Norge.
Magnus Jacobsson, KD

”Inte bra att lura barn”

Tvingas sluta äta kött i tron att de räddar klimatet

Köttdebatten är i grunden fel. Det skrämmande är att man vill ge små barn vegetarisk mat, som saknar livsnödvändiga aminosyror och andra viktiga beståndsdelar, som är viktiga för hjärnans utveckling.
Kosthållningen i unga år har en oerhörd betydelse för barnens utveckling. Vegetarisk kost saknar vitamin B12, en förutsättning för kroppens signalsystem. Långvarigt bruk av vegetarisk kost kan därför leda till allvarliga konsekvenser för vår civilisation.
Ändå inför nu skolor och förskolor enbart vegetarisk mat på menyn. Man gör det i tron att man räddar klimatet. Vilket också är helt fel.
Arten människa är inte gräsätare. Vi är allätare som är beroende av ett visst intag av animaliska proteiner. Man blir vad man äter, heter det ju, och om man bara äter vegansk mat blir man alltså en grönsak.

”Ät kött med gott samvete”
Det är lika illa att man lurar små barn att de räddar klimatet genom att avstå från att äta kött. De flesta av de vegetabiliska livsmedel som ska ersätta kött, är importerade. Klimatpåverkan från importmat är i många fall större, än den inhemskt producerade mat som den ska ersätta.
Kor äter gräs. Gräset tar upp koldioxid när det växer. När korna äter gräset får de i sig koldioxiden i gräset. En del av detta kommer ut, och återgår till växterna. Det är ett kretslopp.
Kornas foder är ett kretslopp med kort omloppstid. Därför bidrar det inte till att öka koldioxidhalten i atmosfären. Det fossila bränslet har en mycket lång omloppstid, och bidrar därför till att öka koldioxidhalten i luften.
Man beskyller alltså kon för något som kon, och därmed jordbruket, inte är ansvariga för. Detta säger också en av IPCC:s experter, en forskare från Australien, som uppmanar alla att äta kött med gott samvete.

Veganpropaganda
Veganerna har nu förlorat sitt huvudargument för att vi ska sluta äta kött. Fler och fler kommer på att korna är en del av en kolcykel. Det är oerhört störande att kon blivit inblandad i klimatproblematiken över huvud taget. Det är en evig lögn.
När det gäller livsmedel är det på transporterna man kan minska koldioxidutsläppen. Det är alltså bättre, ur klimatsynpunkt, att äta lokalproducerad mat. Mat av alla slag måste transporteras. Om vi inte återgår till att fälla djur, och äta dom på platsen.
Kampanjen mot kött bygger dessutom inte på korrekt information. FN:s livsmedelsorgan har tagit tillbaka de felaktiga uppgifter om att korna skulle stå för 15 till 20 procent av utsläppen. De hävdade senare att det handlar om fem. Men då har man inte räknat med kretsloppet och den korta omloppstiden.
Köttdebatten i Sverige tog fart efter en serie artiklar i dagspressen signerade en före detta vice ordförande i Djurens rätt, och ett antal veganer, som utger sig för att vara forskare, men som egentligen har politiska drivkrafter.

Lurar barnen
Lägg till detta att klimatpolitiken bygger på förutsägelser, datorsimuleringar och överdrifter, som jämfört med uppmätta data har visat sig vara en aning överdrivna.
Dessutom är Sveriges andel av de globala utsläppen en promille. Det har alltså ingen större praktisk betydelse om vi slutar äta kött, vilket SNF, Naturskyddsföreningen, också erkänner.
SNF menar dock att vi måste göra vad vi kan i alla fall. Men inte för att rädda klimatet, utan för att vara en föregångare för resten av världen.
Det finns alltså inga förutsättningar för att barnen på daghemmen ska kunna rädda klimatet genom att sluta äta kött. Är det då rimligt att barnen ska tvingas sluta äta kött, och luras att tro att de därmed räddar klimatet, när det i själva verket handlar om att makteliten bara vill visa omvärlden att Sverige är ett föredöme?
Det är inte bra för miljön. Det är inte bra för klimatet. Det är inte bra att man lurar barnen att tro att man räddar klimatet genom att sluta äta kött. Det är inte bra att man lurar barn över huvud taget.
Börje Berndtsson
Lantbrukare, Orust

Kornas påverkan på miljö och klimat överdrivs av miljöorganisationer. Foto: Västsidan.

Lantbrukare förklarar:

Kornas påverkan överdrivs

Då och då får vi höra att vi måste sluta äta kött för att rädda klimatet. Det är helt felaktigt. Köttets påverkan på klimatet har överdrivits.
Ett exempel på överdrifter är påståendet att korna bidrar till växthuseffekten.
Man måste ta hänsyn till kolcykeln. Det gräs korna äter, tar upp lika mycket kol som korna sedan ger ifrån sig. Men det gräs som inte äts av kor, ger också ifrån sig koldioxid.
Kon kan omöjligt ge ifrån sig mer kol och växthusgaser än det vissnade gräset gör, om det inte blir skördat eller betat.
Miljöorganisationer som går ut och påstår att korna är ett stort problem för miljö och klimat, de har helt enkelt inte på fötterna.
Kons påverkan på klimatet påstås idag vara fem procent. Fem procent av vadå? Koldioxidhalten i luften är 0,04 procent. (ppm=miljondelar) Av det står människan för tre procent. Och av dessa tre procent utgör fem procent påverkan från vår köttkonsumtion.
Sveriges andel av detta är en eller två promille.
Man behöver inte vara ett geni på matematik för att inse att effekten av vi äter kött i Sverige är försumbar. Det spelar helt enkelt ingen roll för klimatet vad vi äter.
Detta är ett exempel på de överdrifter som miljöorganisationer sprider för att få oss att göra som de vill.
Det är en fara att miljöorganisationer försöker påverka människor att bli vegetarianer. Om aktivisterna får många människor att sluta äta kött så kommer evolutionen att gå baklänges. Människan behöver animaliskt protein för att utveckla hjärnan. Det är särskilt viktigt för barn och ungdomar som fortfarande utvecklas.
Slutar människor att äta kött kommer vi att hamna där evolutionen började. Människan kommer helt enkelt att bli dummare i huvudet.
De vegetariska proteinerna är väldigt enkla proteiner. De innehåller inte lika mycket aminosyror som kött och fisk. Aminosyror är kroppens byggstenar.
Äter du mycket lök, bönor, baljväxter och kål, exempelvis, så får du mycket luft i magen. Det beror på att de innehåller det här råproteinet, fritt kväve. Det vet ju alla som äter ärtsoppa på torsdagar.
Råprotein, eller ”crude protein”, kan människan inte tillgodogöra sig. Veganer får helt enkelt inte i sig tillräckligt med protein och aminosyror för att utveckla hjärnan.
Dessutom saknas vitamin B12 i vegetarisk mat. B12 är helt avgörande för kroppens nervsystem. Och har du brist på B12 så når hjärnans signaler inte fram. Man snubblar när man går, och fumlar när man ska ta i saker.
Mycket av de överdrifter som sprids om köttet kommer från WWF, Världsnaturfonden. Ofta hakar de andra miljöorganisationerna på.
När larmen från WWF sprids i medierna, så fastnar det i folks medvetande, och även hos stora delar av medierna.
En orsak till överdrifterna i debatten var att FN först gick ut med felaktiga siffror. När sedan FN-organet (FAO) sedan gick ut och rättade sina felaktiga påståenden, då fick det ingen uppmärksamhet i medierna.
Det hjälpte inte att Sveriges landsbygdsminister gick ut och sa att han inte såg köttkonsumtionen som ett miljöproblem. Han blev istället kritiserad i medierna för det.
Någon måste försvara köttet med fakta. Någon måste försvara det svenska jordbruket. Det naturliga hade varit att branschorganisationen hade gjort det. Det är dags att visa att man är beredd att ta striden för det svenska jordbruket mot miljöorganisationer som lever på överdrivna larm.
Börje Berndtsson
Lantbrukare, Orust